Pożyczki i kredyty tylko na jasnych zasadach. Zapoznaj się z llauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest WGIF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-361) przy ul. Starołęckiej 7, nr tel. 61 67 92 930, e-mail: inwestycje.af@gmail.com.
2.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
3.    Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą podwykonawcy Administratora, w zakresie w jakim zawarto z nimi umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
4.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do realizacji umowy, a następnie do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz przez czas wymagany przez przepisy szczególne.
5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.
5.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością realizacji umowy.
8.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

  WGIF Sp. z o.o.

        ul. Starołęcka 7/B, 61-341 Poznań

        inwestycje.af@gmail.com

        61 697 2930

        533 203 020